Wednesday, September 10, 2008

i.e vs e.g

i.e. and e.g ၏ျခားနားခ်က္မ်ား

e.g. ဆိုေသာ စကားလံုးမွာ “ exempli gratia ” ဆိုေသာ စကားလံုးမွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာလို အဓိပၸါယ္ျပန္ရရင္ေတာ႔ “ဥပမာအားျဖင္႔” လို႔ဆိုလိုႏိုင္ပါတယ္။

For example: "I like fast cars, e.g. Ferrari and Porche

အျမန္ကားေတြကို ကၽြႏု္ပ္ ႏွစ္သက္သည္။ ဒီ စာေၾကာင္းမွာ ႏွစ္သက္မိတဲ႔ ကားႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားကို e.g. Ferrari and Porche ဟုေရးထားပါတယ္။ ဒီဥပမာက ရိုရိုးေလးပါ။ ဥပမာအားျဖင္႔ဆိုၿပီး ကိုယ္ႏွစ္သက္ရာ အမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ျပသြားျခင္းပါတယ္။

i.e. ကေတာ႔ “id est” ကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ “that is” ေပါ႔။ ကိုယ္ရွင္းျပေနတဲ႔ စာပိုဒ္ထဲကားေန ျပန္ညႊန္းျပျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။

For example: "I like fast cars, i.e. any car that can go over 150mph."

ဒီအေပၚက ဥပမာေလးကို ၾကည္႔ရင္ သိသာႏိုင္ပါတယ္။ အျမန္ကားေတြကို သေဘာက်တယ္။ “i.e.” က အဲ႔စာေၾကာင္းေလးမွာ ဘယ္အျမန္ကားမဆို ညႊန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာတတ္တာေလးေတြကို တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ စုစည္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္ေျပၾကပါေစေနာ္။
ေခးေရာ႔စ္