Thursday, January 24, 2008

အီဒီယမ္သင္ခန္းစာ(၄)

To take advantage
To make use of (someone or something) in such a way as to benefit oneself

တစ္စံုတစ္ခု (သို႔) တစ္စံုတစ္ရာ ကိုအသံုးျပဳ၍ မိမိအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
e.g., She was so kind and generous that people tended to take advantage of her.
လူေတြက သူမ၏ ၾကင္နာတတ္မႈ၊ သေဘာေကာင္းမႈ အေပၚတြင္ အျမဲ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ အားထုတ္ၾကံစည္ေနသည္။

To advantage
So that the good points are easily seen:
ေကာင္းကြက္မ်ားကို အလြယ္တကူ ျမင္သာျခင္း။
e.g., The evening suit showed off his tall elegant figure to advantage.
ညေနခင္း ၀တ္စံုက သူရဲ႔ ျမင္႔မားတဲ႔ အရပ္နဲ႔ ရည္မြန္တဲ႔ ပံုစံကို အလြယ္တကူ ေပၚလြင္ေစခဲ႔တယ္။

The aftermath
The situation etc resulting from an important, especially unpleasant, event:
အေရးႀကီးေသာ အျဖစ္အပ်က္၊ အထူးသျဖင္႔ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ ကိစၥမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ အေျခအေနတစ္ခု
e.g., The country is still recovering from the aftermath of the war.
ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ စစ္ၿပီးကာလမွ နလံျပန္ထူႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။

Be after
To be looking for or hoping to be given something:
တစ္စံုတစ္ခုကို ရွာေဖြျခင္း၊ တစ္ခုခုရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ထားရွိျခင္း။
e.g., The police are after him; What are you after?
ရဲသားမ်ားက သူ႔ကိုလိုက္ရွာေနၾကတယ္။ မင္းက ဘာကိုလိုက္ရွာေနတာလဲ?

Be up against
To be in a position where one has to deal with very severe, often apparently impossible difficulties:
အခက္အခဲ၊ ဒုကၡမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရျခင္း။
e.g., We have only just enough money to live on now, and if my husband loses his job we’ll be up against it.
အခုလက္ရွိငါတို႔မွာ ေငြလက္က်န္နဲနဲေလးနဲ႔ ေနေနရတယ္. တကယ္လို႔မ်ား ငါ႔ခင္ပြန္းသာ သူ႔အလုပ္ကို လက္လႊတ္လိုက္ရရင္ ငါတို႔ေတာ႔ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲမွာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ၿပီ။

Come of age
To become old enough to be considered legally an adult
အရြယ္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို တရား၀င္သတ္မွတ္ခံရျခင္း။
e.g., My uncle will look after my inheritance until I come of age.
ကၽြန္ေတာ႔ ရပိုင္ခြင္႔အေမြမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္အရြယ္မေရာက္ခင္ အထိ ဦးေလးက တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းထားမည္။

Aid and abet
To provide help and encouragement in some
တရားမ၀င္ေသာ၊ ဆိုး၀ါးေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္း၊ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္း။
e.g., His wife aids and abets him in his dishonest deeds.
သူ႔ရဲ႔ မရိုးသားတဲ႔ အျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို သူ၏ ဇနီးက အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။

Thursday, January 10, 2008

Vocabulary Chapter-2

Dictionary ကုိအသံုးမျပဳပဲနဲ႕Vocabulary မ်ား၏အဓိပၸာယ္ေတြကုိ စာေႀကာင္းေတြကေနခန္႕မွန္းျပီးေတာ့ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာသံုးလံုးထဲမွအနီးစပ္ဆံုးစာလံုးကိုေရြးပါ။

1) dialog - n
 • The movie was shown with English subtitles because all its dialog was in French.
 • At the PCA meeting last night, a dialog between parents and the faculty helped to clear up some differences between them.

Dialog means- a. a title b. a conversation c. an action

2) erratic - n

 • Children's eating habits are erratic. One day they'll barely eat, and the next they'll eat enough for three.
 • The driver ahead of me was erratic - he kept changing his speed and his lame.

Erratic means- a. noisy b. healthy c. irregular

3) extensive - adj

 • Selina did extensive research for her paper - it took her several weeks.
 • To save the wounded police officer, doctors performed extensive surgery that lasted for hours.

Extensive means- a. done quickly b. risky c. large in amount

4) forfeit - v

 • The basketball players were upset when the team bus broke down and they had to forfeit an important game.
 • If Phil damages his parents' car againg, he will forfeit the right to drive more.

Forfeit means- a. to give up b. to win c. to ignore

5) fortify - v

 • The night before running a marathon, Elsa fortifies herself by eating a large plate of pasta.
 • The builders plan to fortify the old tower with steel beams.

Fortify means- a. to relax b. to strengthen c. to prove

6) illuminate - v

 • Before electricity, streets were illuminated by gaslight.
 • On Halloween, we made our trick-or-treat rounds with a flashlight to illuminate the way.

Illuminate means- a. to lose b. to clean c. to light up

7) isolate - v

 • I thought I would enjoy isolating myself at the vacation cabin, but I soon felt lonely.
 • Freddy was such a troublemaker that the teacher put his desk in a far corner to isolate him from the other students.

Isolate means- a. to protect b. to separate c. to recognize

8) refuge - n

 • A motorcycle offers no refuge in bad weather.
 • My boyfriend and I first met when we took refuge in the same doorway during a sudden rain.

Refuge means- a. a shelter b. transportation c. a reason

9) reminisce- v

 • On their wedding anniversary, Lenny and Jean reminisced about their first date.
 • My father showed me his trophy and reminisced about his years as a star basketball player.

Reminisce means- a. to remember b. to forget c. to ask

10) urban- adj

 • Skyscrapers make for tightly packed urban populations. For example, some 16,000 people work in the Sears Tower in Chicago.
 • Gladys likes urban living because she grew up in the city, but Emilio, who grew up on a farm, prefers country life.

Urban means- a. country b. city c. national

--------------------------------------------
အေျဖမ်ား

1) dialog- B [ အျပန္အလွန္စကားေျပာ ]

2) erratic- C [ တစ္သမတ္တည္းမဟုတ္ေသာ၊ အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ ]

3) extensive- C [ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ]

4) forfeit- A [ လက္လႊတ္အဆံုးရံႈးခံသည္ ]

5) fortify- A [ ခုခံႏိုင္ရန္ အခိုင္အခံ့ ျပဳလုပ္သည္ ]

6) illuminate- C [ မီးထြန္းသည္ ]

7) isolate- B [ သီးသန္႕ထားသည္၊ သီးျခားရွိေစသည္ ]

8) refuge- A [ ခုိလံႈရာ ]

9) reminisce- A [ ျပန္စဥ္းစားသည္၊ စားျမံဳ႕ျပန္သည္ ]

10) urban- B [ ျမိဳ႕ျပႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ]

Matching Words with Definitions

1) To light up

2) To lose through some fault; to be forced to give up by way of penalty

3) Shelter; protection

4) Of or in a city

5) A conversation; the conversation between characters in a story, novel, or play

6) To separate from others

7) Large in space or amount

8) To strengthen

9) To remember and talk about the past

10) Not consistent

အေျဖမ်ား

1) illuminate

2) forfeit

3) refuge

4) urban

5) dialog

6) isolate

7) extensive

8) fortify

9) reminisce

10) erratic

----------------------------------------------------

မွတ္ခ်က္.. Building Vocabulary Skills စာအုပ္မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

၀ကၤပါ