Tuesday, December 4, 2007

အဓိပၸာယ္ မတူေသာ စကားလုံးမ်ား-၂

ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ carry ရဲ့ အတြဲလုိက္ အဓိပၸာယ္ ေတြကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္မွ ေနာက္အသစ္ တစ္ခု တက္တာေပါ့။1) (be/get) carry (somebody) away - စိတ္လွဳပ္ရွား၍ စိတ္မထိန္းႏိုင္ျဖစ္သည္

Eg.The crowd were carried away by his passionate speech.

သူ ့ရဲ့အားပါလွတဲ့ မိန္ ့ခြန္းက လူထုၾကီးကို စိတ္လွဳပ္ရွားေစတယ္။

2) carry (something) off ခက္ခဲတဲ့ ကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္သည္

Eg. She was nervous about giving a talk to her colleagues, but she carried it off very well.

သူမက သူ ့ရဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို မိန္ ့ခြန္းေျပာဖုိ ့စိတ္ပူခဲ့ေပမယ့္ ေကာင္းေကာင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

3) carry (something) on (CONTINUE) ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္၊ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေစသည္

Eg. Let's carry on this discussion at some other time.

ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ ကုိ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဆက္ၾကတာေပါ့။

Eg. Sorry to interrupt, do carry on (with what you were saying).

ျဖတ္ေျပာရတာ အားနာပါတယ္။ (မင္းတုိ ့ေျပာေနတာ) ဆက္ေျပာပါ။

4) carry on (BEHAVE) စိတ္လွဳပ္ရွား၊ စိတ္အားတက္ၾကြ ေနသည္

Eg. The children have been carrying on all day.

ကေလးေတြက တေန ့လုံး စိတ္လွဳပ္ရွား တက္ၾကြေနတယ္။

5) carry on (HAVE SEX) ညားေနသည္

Eg. Is it true that Rachel and Marcus have been carrying on (with each other) ?

Rachel နဲ ့ Marcus ညားေနၾကတယ္ဆုိတာ ဟုတ္လား။

6) carry (something) out (တာ၀န္ခံထားသည္ ့အရာ၊ တာ၀န္ေပးထားသည္ ့အရာ) လုပ္၊ ျပီး သည္

Eg. Don't blame me, I'm only carrying out my orders/instructions.

ငါ့ကို အျပစ္မတင္ပါနဲ ့။ ငါကေတာ့ ငါ့တာ၀န္ရွိတဲ့အတိုင္း လုပ္ရတာ။

7) carry (something) over (DO LATER) အခ်ိန္ေရႊ ့သည္

Eg. The performance has had to be carried over to/till next week because the repairs to the theatre aren't finished yet.

ဇာတ္ရုံၾကီး ျပင္ဆင္ေနတာ မျပီးေသးလုိ ့ကပြဲကို ေနာင္အပတ္ထိ အခ်ိန္ေရႊ ့ထားတယ္။

8) carry (something) over (EXIST/AFFECT) အေျခအေနတစ္ခုမွ အျဖစ္အပ်က္ကို ေနာက္အေျခအေန တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္မျပဳ

Eg. I try not to let my problems at work carry over into my private life.

ငါ ရုံးကျပႆနာေတြကို ငါ ့ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဘ၀ထဲ သယ္မလာဖုိ ့ၾကိဳးစားတယ္။

9) carry (somebody) through (sth) (HELP) ခက္ခဲေသာ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္ေအာင္ အားေပးသည္။

Eg.The soldiers' courage carried them through.

စစ္သားေတြရဲ့သတိၱက သူတုိ ့ကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္ေစတယ္။

10)carry(something) through (COMPLETE) ကိစၥတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆုံးသည္

Eg. It is doubtful whether it will be possible to carry through the education reforms as quickly as the government hopes.

ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ ့ကိစၥေအာင္ျမင္ဖုိ ့ အစိုးရ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ျမန္ျမန္ျပီး ႏိုင္မလား ဆုိတာကေတာ့ သံသယျဖစ္ဖြယ္ပါပဲ။

11)carry the can မေအာင္ျမင္၊ မွားယြင္းေသာ ကိစၥကို ေခါင္းခံသည္။

Eg. As usual, I was left to carry the can.

ထုံးစံအတုိင္း ငါပဲ ေခါင္းခံလုိက္ပါမယ္။

12)carry a torch for (somebody) ခ်စ္ၾကိဳက္သည္

Eg. Terry has been carrying a torch for Liz for years, but she seems not to notice.

Terry က Liz ကို ၾကိဳက္ေနတာ ၾကာလွေပမယ္ ့ Liz ကေတာ့ သိေတာင္သိပုံမရဘူး။

13)carry/take coals to Newcastle -ေပါမ်ားေသာေဒသသို ့သြား၍ပစၥည္းေထာက္ပံ့ျခင္း

Eg. Exporting pine to Scandinavia seems a bit like carrying coals to Newcastle.

စကင္ဒီေနးဗီးယားကို ထင္းရွဴးပင္ပုိ ့မယ္ဆိုတာကေတာ့ နယူးကာဆယ္ကို မီးေသြးပို ့ (တရုပ္ျပည္ကို အပ္ေရာင္းသြား) သလုိ ျဖစ္ေနမွာေပါ့။

14)as fast as your legs would carry you ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္

15)fetch and carry for (somebody) ေတာက္တုိမယ္ရလုပ္ေပးရသည္

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္


No comments: