Thursday, December 20, 2007

Vocabulary Chapter-1

Last post: Vocabulary Intro

ပထမစစခ်င္း ေ၀ါဟာရေတြရဲ႕အဓိပၸာယ္ကို dictionary ထဲမွာမရွာပဲနဲ႕ ေအာက္ကေလ့က်င့္ခန္းေလးနဲ႕စမ္းႀကည့္ပါ။

Vocabulary မ်ား၏အဓိပၸာယ္ေတြကုိ စာေႀကာင္းေတြကေနခန္႕မွန္းျပီးေတာ့ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာသံုးလံုးထဲမွအနီးစပ္ဆံုးစာလံုးကိုေရြးပါ။

1) acknowledge - v

 • Stubborn people often find it difficult to acknowledge their errors. They hate to admit they were wrong.
 • Even after most of the votes had been counted, Senator Rice refused to acknowledge that he had lost.

Acknowledge means- a. to deny b. to admit c. to remember

2) alternative - n

 • The teacher stated the alternatives to Tim-retake the test or get a D for the course.
 • When her dog began to suffer from cancer, Wanda felt she had no alternative. He would have to be put to sleep.

Alternative means- a. a choice b. a command c. an assignment

3) anecdote - n

 • Dad told the children an anecdote about getting his tie caught in a file cabinet at work just as the boss walked in.
 • I once heard an anecdote about a stagehand's revenge on a bossy actor. The stagehand put wheels on a table used in the play, so when the actor leaped onto the table during the most dramatic scene, he rolled straight off into the wings.

Anecdote means- a. an error b.a short, interesting story c. an article

4) appropriate- adj

 • Chuck has little sense of what is socially appropriate. For example, he went to his sister's wedding in running shoes.
 • Although it is appropriate for a man to take his hat off in church, in a synagogue it is proper for a man to cover his head.

Appropriate means- a.illegal b. fun c. proper

5) avert- v

 • Renata averted an unpleasant meeting with her ex-boyfriend by leaving the store before he saw her.
 • To avert an accident, Larry turned his car sharply to the right and ran into a stop sign.

Avert means- a. to begin b. to prevent c. to report

6) candid- adj

 • I'll give you my candid opinion, but you may not like what you hear.
 • My heart always sinks when Robbie invites me to his house for dinner. He's a wonderful person, but to be candid, he's a terrible cook.

Candid means- a. honest b. friendly c. careful

7) compel- v

 • My history teacher would often compel us to do useless work, such as memorizing the date each state entered the union.
 • If the law did not compel people to pay taxes, no one would pay them.

Compel means- a. to help b. to forbid c. to force

8) comply- v

 • If someone with an iron pipe demands your wallet, it is safer to comply than to resist.
 • "My wife is so used to being the boss at work, " Martin said, "that she is annoyed when I don't comply with her every request at home."

Comply means- a. to argue b. to do as asked c. to hear

9) concise- adj

 • Because of limited space, most newspaper articles must be concise.
 • Unlike many politicians, our mayor is concise- his speeches are short but say much.

Concise means- a. wordy b. correct c. clear and brief

10) drastic- adj

 • The company's new president took drastic steps, closing two factories and laying off three hundred employees.
 • "This time I will let you off with just an hour of staying after school, " the pricncipal said, " But if it happens again, the punishment will be more drastic."

Drastic means- a. unimportant b. extreme c. easy

--------------------------------------------

အေျဖမ်ား

1) acknowlege- C [ ၀န္ခံသည္ ]

2) alternative - A [ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ]

3) anecdote - B [ ပံုျပင္တုိ ]

4) appropriate - C [ သင့္ေတာ္သည္ ]

5) avert - B [ ကာကြယ္သည္ ]

6) candid - A [ ပြင့္လင္းသည္ ]

7) compel - C [ အတင္းအက်ပ္ခုိင္းေစသည္ ]

8) comply - B [ လုိက္နာသည္ ]

9) concise- C [ လိုရင္းတုိရွင္း]

10) drastic- B [ ျပင္းထန္ထိေရာက္ေသာ]

အခုအဓိပၸာယ္ေတြသိသြားျပီဆိုေတာ့ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးကိုစမ္းေျဖႀကည့္ပါဦး။ Defintions ေတြကိုသက္ဆုိင္ရာစာလံုးမ်ားႏွင့္တြဲေပးပါ။

1) To do as commanded or asked

2) Proper; suitable to the situation

3) A choice

4) Extreme; harsh or intense

5) To admit or confess

6) To force

7) Very honest

8) An interesting short story about an event

9) Saying much in a few clear words

10) To prevent; to avoid

----------------------------------------------------

ဤေလ့က်င့္ခန္း၏အေျဖႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေနာက္ေန႕တြင္ ဆက္လက္တင္ဆက္ပါမည္။

မွတ္ခ်က္.. Building Vocabulary Skills စာအုပ္မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

၀ကၤပါ

4 comments:

Yan said...

သိပ္ေကာင္းတဲ႔ပုိ႔စ္ေလးပဲ ၀ကၤပါေလးေရ...

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္. ေနာက္လည္း မ်ားမ်ားေရးႏုိင္ပါေစဗ်ားးး

ျမရြက္ေ၀ said...

ဒီပို႕စ္ကို ၾကိဳက္တယ္

yh said...

happy Xmas! may i know the answers, pleased? thanks a lot

Wai said...

Thanks a lot for this post.. It is very useful.. and can get some new vocab...